Darmowa dostawa od 150 zł

Darmowa dostawa od 150 zł

    • Brak produktów w koszyku.

Regulamin

§1 Definicje

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:

Pomaranczowasowa.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 9292046662, REGON: 387447698, KRS: 0000868379

ul. Marii Konopnickiej 1/4, 65-407 Zielona Góra

3. Cennik dostaw – znajdujące się na podstronach strony pomaranczowasowa.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:

Pomaranczowasowa.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 9292046662, REGON: 387447698, KRS: 0000868379

ul. Marii Konopnickiej 1/4, 65-407 Zielona Góra.

Telefon 721 599 733.

5a. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu.

5b. Dostawca to podmiot, z którym współpracuje Sprzedający w zakresie wydania (dostawy) produktu.

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której – zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa – mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży. Osoba fizyczna może być Klientem, jeżeli: (a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub (b) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub (c) jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych..

9. Przedsiębiorca – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

12. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

14. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

15. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

16. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://pomaranczowasowa.pl/platnosci

18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

19. Produkt/towar – to produkt wystawiony przez sprzedającego w sklepie, który może być przedmiotem umowy.

20. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

21. Przedmiot świadczenia przedmiot umowy.

22. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

23. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

24. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem pomaranczowasowa.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

25. Sprzedający:

Pomaranczowasowa.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 9292046662, REGON: 387447698, KRS: 0000868379

ul. Marii Konopnickiej 1/4, 65-407 Zielona Góra

zarejestrowany i widoczny w rejestrze przedsiębiorców KRS

KONTO BANKOWE (mBank): 67 1140 2004 0000 3102 8066 4922

26. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

27. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych. Maksymalnie 5 dni roboczych.

28. Umowa sprzedaży/umowa –  umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedającym.

29. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

30. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

31. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

32. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer 11 / Chrome 66 / Firefox 60 / Opera 53 / Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu pomaranczowasowa.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

11. Kupujący zobowiązany jest do:

a. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

c. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. Informacje zamieszczone przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupującego do złożenia takiej oferty.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku ”Kupuję i płacę”.

4a. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest:

  • Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych.
  • mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych.

4b.    W sklepie internetowym dostępne są następujące formy płatności: Przelew online (Pay by link), płatność kartą płatniczą (również jako płatność cykliczna i 1-Click [VISA, VISA Electron, MasterCard i Maestro]), BLIK oraz płatność Szybkim przelewem. Płatności kartą można dokonać kartami:

– Visa

– Visa Electron

– MasterCard

– MasterCard Electronic

– Maestro

W przypadku przelewów online oraz płatności kartą, ewentualny zwrot środków zostanie zrealizowany na konto bankowe, z którego została wykonana płatność lub na rachunek karty, z którego wykonywana była płatność.

Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5. Zamówienie złożone Sprzedającemu stanowi ofertę (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) zawarcia umowy, złożoną przez Kupującego.

6. Po złożeniu zamówienia Sprzedający przesyła na podany przez Kupującego adres email potwierdzenie jego złożenia oraz szczegóły zamówienia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Kupującego adres email informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta umowa.

7. Kupujący powinien dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej umowy w terminie 3 dni roboczych (termin ściśle określony, w rozumieniu i ze skutkami określonymi w art. 492 Kodeksu Cywilnego), jeżeli wybrał formę przedpłaty. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§4 Dostawa

1. Sprzedający realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedający zamieszcza w sklepie informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 5 dni roboczych.

3. Zamówione produkty są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy na adres pocztowy wskazany w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego podczas zamówienia.

4. W dniu wysłania produktu do kupującego przekazywana jest na adres email Kupującego informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedającego.

5. Kupujący obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od dostawcy spisania właściwego protokołu.

6. Faktura dotycząca towarów będących przedmiotem umowy sprzedaży jest przesyłana w formie elektronicznej na adres email kupującego. Kupujący w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować, że nabywa towar jako Przedsiębiorca. Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego.

7. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie termin i koszt dostawy. 

§5 Reklamacje

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. W powyższym przypadku, Kupujący może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

c. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Adres reklamacyjny. W przypadku Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku – w przypadku Konsumenta termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

4. W terminach określonych w powyższym punkcie Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5. Wszelkie reklamacje Kupujący może kierować pisemnie Adres reklamacyjny lub elektronicznie na adres email: kontakt@pomaranczowasowa.pl

6. Sprzedający ustosunkuje się do żądania wymiany lub usunięcia wady Towaru albo do oświadczenia o obniżeniu ceny zgłoszonego w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. 

7. Nie można reklamować wad polegających na utracie właściwości związanej z upływem czasu, jeżeli wada powstała po upływie terminu oznaczającego trwałość Towaru (po dacie minimalnej trwałości lub terminie przydatności do spożycia).

8. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora.

§6 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia:

1a. objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;

1b. objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, partii lub części – w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;

1c.  objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów – w przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony;

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem.

3. Konsument może wykonać prawo do odstąpienia, składając Sprzedawcy oświadczenie takiej woli. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na Adres reklamacyjny lub elektronicznie na adres kontakt@pomaranczowasowa.pl. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

7. Sprzedający zwraca kwotę kosztu dostawy do Konsumenta zgodnie z najniższym dostępnym aktualnie w Sklepie kosztem dostawy.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu. Towar należy odesłać na Adres reklamacyjny.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w szczególności, gdy Towarem jest rzecz:

11a. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

11b. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedający. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedającego, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedającym obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedającego, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

§8 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumenta

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (z wyłączeniem spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedającym, nie ma charakteru zawodowego.

2. Osoba prowadząca działalność, wspomniana w punkcie 1, paragrafu 8 jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie: a) niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych); b) odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru; c) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

3. Przedsiębiorca traci uprawnienia przysługujące konsumentowi jeśli umowa zawarta ze Sprzedającym posiada charakter zawodowy, weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (wg kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności). Nie jest również objęty ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§9 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin https://pomaranczowasowa.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

MetodaCzas dostawyCena
Paczkomaty 24/7do 1-2 dni roboczych9,99 zł
Poczta Polska dostawa pod adresdo 2-3 dni roboczych10,90 zł
Poczta Polska dostawa do punktudo 2-3 dni roboczych10,50 zł
ORLEN Paczkado 2-4 dni roboczych8,99 zł
Kurierdo 1-2 dni roboczych13,99 zł
Punkt odbioru DPD Pickupdo 1-2 dni roboczych13,99 zł
Odbiór osobistypo uprzednim ustaleniu0 zł