Darmowa dostawa od 150 zł

Darmowa dostawa od 150 zł

    • Brak produktów w koszyku.

Bambaw – wszystko w duchu zero waste [WYWIAD] PL | EN

Bambaw – wszystko w duchu zero waste [WYWIAD] PL | EN

Bambaw_Zestaw_Zero_Waste_Do_Golenia_1
1. Skąd pomysł na nazwę i co ona oznacza?

Dwa elementy zainspirowały nas do stworzenia nazwy Bambaw. Bambus, jako element zrównoważonego rozwoju oraz gospodarka i konsumpcja o obiegu zamkniętym.

Nazwa Bambaw odzwierciedla tę „cyrkularność” poprzez zamianę M na W. Ciężko pracujemy, aby wspierać, promować i wdrażać ruch zero-waste oraz, szerzej, gospodarkę o obiegu zamkniętym. W Bambaw mocno wierzymy, że jest to właściwa droga i chcemy zachęcić wszystkich do przyłączenia się do nas w tym ruchu.

2. Skąd wzięła się Wasza zajawka na eko styl życia? Kiedy to się zaczęło? Czy „zarażacie” nią innych?

Wszystko zaczęło się w 2016 roku; Augustin i ja byliśmy na wycieczce w Indonezji. Byliśmy zszokowani ilością plastikowych odpadów w oceanach, plażach i na ziemi. Wierzę, że zadaliśmy sobie to samo pytanie, które zadało wiele osób na całym świecie, co możemy zrobić, aby temu zapobiec? Co możemy zrobić, aby zmniejszyć ilość odpadów i pozostawić środowisko lepszym następnym turystom, dzieciom i przyszłym pokoleniom na całym świecie?

Nasz wniosek był prosty: oferowanie alternatyw dla zaśmiecających jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, w celu zwalczania zanieczyszczeń u ich źródła.

Minęło pięć lat, odkąd pracowaliśmy nad tym projektem i szukaliśmy najlepszych partnerów, metod i członków zespołu, aby stworzyć Bambaw. To nieustanna praca, gdzie liczy się każdy krok ?

3. Zatrzymajmy się na moment przy początkach Bambaw. Jak wyglądał Wasz zespół, gdy zaczynaliście, a jak wygląda teraz?

Cóż, na początku byliśmy tylko we dwoje; Augustyn i ja. Teraz liczymy tuzin ludzi, eko-wojowników, pracujących nad ekologicznymi zamiennikami Bambaw. Bawimy się przy tym świetnie!

4. Czy uważacie, że kupowanie produktów zero waste to moda czy konieczność?

Ogólnie rzecz biorąc, zero-waste to sposób myślenia, w którym wszyscy są zachęcani do odrzucania plastiku jednorazowego użytku, ograniczania jego zużycia, ponownego użycia, recyklingu i naprawy jak największej ilości przedmiotów codziennego użytku oraz odpowiedniego kompostowania tego co tylko się da.

Ten wysiłek, przestrzeganie zasad jest koniecznością, jeśli chcemy zminimalizować marnotrawstwo zasobów na ziemi.

Widzimy coraz więcej świadomości i informacji wokół ruchu zero-waste i produktów zero waste – to świetna wiadomość. Wyraźnie widać ewolucję i rosnące zainteresowanie w branży modowej. Obawa [o środowisko] jest realna, a coraz większa część klientów pyta o rozwiązania, alternatywy takie jak nasza.

Nie zawsze tak było, ale dobrze widzieć, jak powoli zmienia się sposób myślenia.

5. Co możemy zrobić na co dzień dla naszej planety?

Naszą pierwszą radą byłoby zadawanie pytań; ciekawość często skłania do zadawania sobie właściwych pytań na temat konsumpcji, jej skutków, tego, co możesz zrobić, aby to zmienić, uczynić ją mądrzejszą.

Tak więc dokonanie świadomego wyboru by nam zależało, a następnie zarażanie tym innych ma kluczowe znaczenie na tym pierwszym kroku.

Potem wystarczy już tylko zacząć, opublikowaliśmy również świetne artykuły na blogu z mnóstwem pomysłów, jak zmniejszyć zużycie, jak rozpocząć podróż bez odpadów, innymi spostrzeżeniami na temat ruchu zero odpadów i nie tylko.

6. Które Wasze produkty są bestsellerami?

Bambusowe waciki demakijażu, metalowa maszynka do golenia i nasze izolowane butelki są ostatnio bestsellerami. Nasze zamienniki bardzo łatwo wprowadzić do swojej codziennej rutyny.

Niezależnie od tego, czy chodzi o nasze najbardziej lubiane zamienniki, czy o resztę naszej kolekcji, wszystkie mają coś, co nazywamy „potrójnymi wygranymi”, ponieważ są one lepsze dla:

  • planety,
  • użytkownika,
  • portfela.
7. Czy obecny czas pandemii zweryfikował plany rozwoju firmy?

Pandemia dużo zmieniła, jeśli chodzi o skupienie się na konsumentach, a także priorytety  – jak na przykład logistyka. To trudny czas pod każdym względem.

8. Jakie były najważniejsze momenty w życiu firmy?

Krytycznymi momentami w podróży Bambaw byłyby… Nasza pierwsza podróż do Indonezji. To tam mój brat Augustin i ja doznaliśmy szoku, patrząc na zanieczyszczenie plastikowymi odpadami. Po tej podróży zaczęliśmy myśleć o tym, co możemy zrobić, aby zmienić tę sytuację. Zaczęliśmy zastanawiać się nad sposobami ograniczania odpadów z tworzyw sztucznych i pomagania innym w ograniczeniu zużycia plastiku jednorazowego użytku. Niesamowity boom świadomości, który nastąpił zaraz po filmie dokumentalnym Blue Planet (2001), z pewnością nie pozostawił nas i wielu innych nietkniętych. Z naszym drogim Davidem Attenborough, ten dokument był i nadal jest dla nas motorem napędowym. Kolejnymi niesamowitymi kamieniami milowymi są pierwsze uruchomienia oferty hurtowej lub powitanie nowych członków w zespole. To zawsze inspirujący moment i mamy nadzieję, że projekt się rozwinie.

I wreszcie, inne ważne dla nas momenty to każdorazowo nasze nowe dziecko. Premiera nowego zamiennika w naszej kolekcji to zawsze intensywny moment. Dużo pracujemy, robimy dużo badań, przygotowań, więc w biurze dużo się dzieje, jest dużo dobrych wibracji.

Przy okazji, bądźcie czujni, bo dużo się przed nami szykuje ?

9. Jakie macie plany na najbliższą przyszłość, który segment Waszych produktów chcecie rozwijać?

Planujemy inspirować coraz więcej osób do przyłączenia się do ruchu zero waste, dzieląc się z nimi świetnymi wskazówkami, promując unikalne inicjatywy na całym świecie i oczywiście oferując to, co najlepsze ze zrównoważonych zamienników dla świadomych konsumentów.

Nieustannie zastanawiamy się nad sposobem, w jaki pracujemy i procesem stojącym za naszymi zamiennikami. 

To dużo pracy, ale z niecierpliwością czekamy by sprostać tym wyzwaniom, aby zobaczyć, jak plastik jednorazowego użytku powoli znika.

Niedawno wprowadziliśmy na przykład nowy pędzel do golenia, pudełka prezentowe i projekt części zamiennych.

1. Where did the idea for the name come from, what does it mean?

Two elements inspire the word Bambaw:

  • Bamboo for being a symbol of sustainability, and 
  • The Circular Economy/Consumption.

Bambaw’s name reflects this “circularity” by flipping the M into a W. We work hard to support, promote, and deploy the zero-waste movement and, more broadly, the circular economy. Here at Bambaw, we are firm believers that it is the right way to go, and we want to encourage everyone to join us in this movement.

2. Where did your eco-lifestyle come from? When did it start? Do you ‘infect’ others with it?

It all started in 2016; Augustin and I were on a trip to Indonesia. We were shocked by the amount of plastic waste in the ocean, beaches, and lands. I believe we asked ourselves the same question many people did all around the globe, what can we do to prevent this? What can we do to reduce our waste and leave a better environment for the next tourists, kids, and future generations worldwide? 

Our conclusion was simple: offering alternatives to wasteful single-use plastic products to tackle pollution at its source. 
It’s been five years since we worked on this project and searched for the best partners, methods, and team members to bring Bambaw alive. It’s a continuous work in progress, where every step count ?

3. Let us pause for a moment at the beginnings of Bambaw. What was your team like when you started, and what does it look like now?

Well, at first, we were only two; Augustin and me. Now we count a dozen of people, eco-warriors, working on Bambaw’s eco-friendly swaps. And it has been a blast!

4. Do you think buying zero waste products is a fashion or a necessity?

Overall, zero-waste is a mindset, a movement where everyone is encouraged to refuse single-use plastic, reduce their consumption, reuse, recycle and repair as much as possible everyday items and properly rot/compost what can be. 

Participating in this effort, adhering to these principles is a necessity if we want to minimise the waste of resources on earth. 

We can see more and more awareness and communication’s being done around the zero-waste movement and zero-waste products – which is great news. For example, we can clearly see the evolution and growing interest within the fashion industry. The concern is real, and a growing part of the customers are asking for solutions, alternatives such as ours. 

It has not always been like that, but it is good to see how mindsets are shifting slowly.

5. What, in your opinion, can we do every day for our planet?

Our first advice would be to ask questions; being curious will often bring you to ask yourself the right questions about your consumption, the effects it has, what could you do to change it, make it smarter. So, making the conscious choice to care and then bringing others to care is vital in this first step. 
Then it’s all about getting started and on that matter, we also released great blog articles with tons of ideas on how to reduce your consumption, how to start your zero-waste journey, other insights on the zero-waste movement and more.

6. Which of your products are bestsellers?

The bamboo makeup removal pads, the metal safety razor and our insulated bottles are bestsellers lately. Our swaps are very easy to adopt in our day-to-day routine, making the switch to alternative a kid’s game ? 

Be it for our most-loved swaps and the rest of our collection, all of them have what we call “the triple win’s” as these are better for the 

  • The planet
  • The user
  • The wallet
7. Has the current time of the pandemic verified the company’s development plans?

The pandemic has changed a lot in terms of the consumer focus and priorities as we as logistics. It is a tough time in all aspects.

8. What were the most important moments in the company’s life?

The critical moments in Bambaw’s journey would be … Our first trip to Indonesia. That’s where my brother Augustin and I got the electric choc looking at all the plastic waste pollution. After that trip, we started thinking about what we could do to change this situation. We began to think about ways to mitigate plastic waste and help others reduce their single-use plastic consumption—big time. The incredible awareness boom that came right after the Blue Planet Documentary (2001) certainly did not leave us and many others untouched. With our dear David Attenborough at the narration, this documentary has been and still is today a motor for us. Other incredible milestones are the first time we launched the wholesale offer or welcomed new members to the team. It’s always an inspiring moment, full of promises, and we hope to see the project grow. 

And last but not least, other significant moments for us are every time we deliver a new baby. The launch of a new swap to our collection is always an intense moment. We work a lot, do a lot of research, preparation, so there’s a lot of electricity and good vibes around the office. 
Stay tuned, by the way, because we have a lot coming up ?

9. What are your plans for the near future? Which segment of your products do you want to develop?

We plan to inspire more and more people to join the zero-waste movement by sharing great tips with them, promoting unique initiatives around the globe and, of course, offering the best of sustainable swaps for conscious consumers. We are constantly rethinking the way we work and the process behind our swaps. It is much work, but we are looking forward to meeting those challenges to see the single-use plastic disappear slowly. 

We have recently launched a new shaving brush, gift boxes, and a spare parts project, for example. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

MetodaCzas dostawyCena
Paczkomaty 24/7do 1-2 dni roboczych9,99 zł
Poczta Polska dostawa pod adresdo 2-3 dni roboczych10,90 zł
Poczta Polska dostawa do punktudo 2-3 dni roboczych10,50 zł
ORLEN Paczkado 2-4 dni roboczych8,99 zł
Kurierdo 1-2 dni roboczych13,99 zł
Punkt odbioru DPD Pickupdo 1-2 dni roboczych13,99 zł
Odbiór osobistypo uprzednim ustaleniu0 zł